Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to czas dużych zmian na najwyższych szczeblach władzy w Polsce. To także początek transformacji, której nie należy utożsamiać jedynie z przemianami ekonomicznymi. Po wydarzeniach roku 1989 zmieniał się w Polsce system rządów, a w jego ramach zmieniała się rola parlamentu. Konstytucyjne organy państwa stały się polem głównych sporów politycznych, miejscem zapadania wielu ważnych dla kraju...
Konstytucja RP w dużej mierze utrzymała lub zmodyfikowała te kompetencje głowy państwa, z których wynikała rola, jaką prezydent mógł odgrywać w procesie stanowienia prawa. Obniżenie siły weta czy też skrócenie terminu na podjęcie decyzji w sprawie podpisania ustawy nie były ograniczeniami wykluczającymi udział prezydenta w procesie ustawodawczym. Fakt ten, połączony z kompetencjami kreacyjnymi, uczynił koniecznym przy analizie działalności parlamentu omówienie...
Następny Sejm po Sejmie Ustawodawczym został wybrany już w czasie obowiązywania nowej konstytucji. Podczas wyborów zastosowano ordynację, która utrzymywała pięcioprzymiotnikowy system głosowania i przyjęła wiek 21 lat jako dający bierne prawo wyborcze. W wyborach do Senatu mogli głosować obywatele, którzy ukończyli 30 lat, natomiast do kandydowania dopuszczono tych, którzy liczyli sobie co najmniej 40 lat. Liczbę posłów ustalono na 444,...